Transparență

Acest raport este realizat în conformitate cu cerințele Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cerințele reglementărilor menționate mai sus, PAID S.A. publică și actualizează periodic informațiile supuse cerințelor de publicare.

 

Descărcați documentul în format PDF.

 

A. Structura organizatorică

 

Structura de conducere și administrare a societății este realizată de: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul General Adjunct.

 

Acționarii societății:

 •   ABC Insurance S.A.,
 •   Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. - în faliment,
 •   CARPATICA ASIG S.A. - în faliment,
 •   CERTASIG Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. - în faliment,
 •   Societate de Asigurare și Reasigurare CITY INSURANCE S.A. – în faliment,
 •   SIGNAL IDUNA Asigurări S.A.,
 •   EUROINS ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A. - în faliment,
 •   GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.,
 •   GRAWE ROMANIA Asigurare S.A.,
 •   GROUPAMA Asigurări S.A.,
 •   UNIQA Asigurări S.A.,
 •   ALLIANZ -TIRIAC UNIT Asigurari S.A.

 

Acționarii societății dețin împreună un număr de 19.341.819 acțiuni, având o valoare nominală de 4 Lei, astfel că în prezent capitalul social al PAID S.A. este în valoare de 77.367.276 lei.

Prin modificările aduse Legii nr. 260/2008 începând cu data de 11.11.2023, s-a deschis acționariatul PAID și către alte entități în afara asigurătorilor, iar participația maximă s-a mărit de la 15% la 25% (30% în cazul grupurilor).

 

Cei cinci membri ai Consiliului de Administrație sunt:

 •    Dl. François Benoit Jean-Baptiste Pierre Coste - Președinte;
 •    Dl. Gabriel Marcu - Vicepreședinte;
 •    Dna. Adriana Matache – Membru;
 •    Dl. Paul Corneliu Cazacu - Membru;
 •    Dl. Mesut Yetiskul - Membru.

 

Conducerea Executivă:

 •    Dna. Nicoleta Radu - Director General;
 •    Dl. Ionuț Baciu – Director General Adjunct;
 •    Dl. Cosmin Petru Tudor- Director General Adjunct.

 

Structura de conducere, în desfășurarea activității proprii, beneficiază de sprijinul a nouă comitete consultative. Acestea funcționează în baza unor Regulamente de organizare și funcționare și emit recomandări cu privire la diverse tematici ce fac obiectul procesului decizional și înaintează Consiliului de Administrație materiale/rapoarte privind tematicile încredințate de acesta.

 

 

Aceste Comitete sunt: Comitetul de Managementul Riscului, Comitetul de Audit, Comitetul de Daune, Comitetul de analiză și soluționare a reclamațiilor, Comitetul de Investiții, Comitetul de Reasigurare, Comitetul de Continuitate a activității (BCP), Comitetul de Remunerare și  Comitetul de Criză al Planului de Instrumentare a Daunelor de Catastrofă.

 

Persoanele care dețin funcții-cheie sunt: Manager Departament Managementul Riscului, Manager Departament Conformitate, Audit Intern: Funcție externalizată către Delloite Audit SRL - Responsabil funcție externalizată: Manager Departament Audit.

 

Organizarea structurală:

 

 •   Conducere executiva: Director General și  2 Directori Generali Adjuncți
 •   Secretariat General: Manager departament Secretariat General, Asistent manager
 •   Departament Actuariat: Manager departament, Actuar
 •   DepartamentManagementul Riscului: Manager departament, Actuar
 •   Departament Contabilitate: Manager departament, Economiști
 •   Departament Financiar :Manager departament, Contabil Financiar Bancar
 •   Departament Resurse Umane: Manager departament;
 •   Departament Control Intern si Managementul Calității: Manager departament
 •   Departament Audit Intern: Manager departament
 •   Departament Reasigurare: Director departament, Specialiști asigurări (reasigurări)
 •   Departament  Juridic si Conformitate:  Director Juridic si Conformitate
 •   Departament Juridic: Consilieri juridici
 •   Departament Conformitate: Manager departament conformitate
 •   Departament Daune: Director departament, Inspectori coordonare daune/specialitate daune
 •   Departament Distribuție/Suport tehnic: Manager departament, Inspector coordonator asigurări
 •   Departament Marketing/Comunicare: Manager departament /Referent specialitate marketing
 •   Departament Metododologie, Analiză și Raportări Subscriere: Manager departament, Analist, Arhivar
 •   Departament Tehnologia Informației: Director departament, Analist, Administrator de rețea, Inginer de sistem
 •   Ofițer de securitate (CISO);
 •   Manager proiecte.

 

 

B. Principalele caracteristici ale sistemului de guvernanță

 

Sistemul de guvernanță cuprinde structuri organizatorice menite să sprijine îndeplinirea obiectivelor strategice și activitatea companiei. PAID S.A este organizată adecvat și eficient, iar toate procedurile și controalele operaționale necesare sunt implementate. Sistemul de guvernanta al PAID se bazeaza pe o repartizare adecvata si transparenta a responsabilitatilor, care vizeaza un proces eficient de luare a deciziilor, prevenirea conflictelor de interese si asigurarea unei gestionari eficiente a companiei.

În cadrul societății funcționează mai multe sisteme care au rolul de a asigura guvernanța corporativă, respectiv:

 • un sistem eficient de comunicare și transmitere a informațiilor către părțile interesate;
 • un sistem eficient de management al riscului;
 • un sistem eficient de control intern;

 

De asemenea, la nivelul companiei au fost adoptate și implementate o serie de politici și proceduri, printre care: politici pentru buna desfășurare a activității; politici de adecvare; politici de remunerare; politici de securitate a informațiilor; politica de externalizare; politica Solvency II; etc. Acestea sunt supuse periodic procesului de revizie și aprobare, ţinând seama de natura, amploarea şi complexitatea activităţilor atât la nivel individual, cât și la nivelul întregii societăți.

Obiectivele Societății în ceea ce privește sistemul de guvernanță sunt axate, în primul rând pe:

 •  adaptarea la cele mai recente schimbări;
 •  consolidarea încrederii părților interesate;
 •  procese și capacități de guvernanță clar definite și comunicate;
 •  optimizarea permanentă a sistemului de management al riscurilor și control intern;
 •  alinierea la cerințele legale

 

Organigrama societății și Regulamantul de organizare și funcționare demonstrează că societatea are o structură adecvată naturii, volumului și complexității acesteia, iar principiul proporționalității este respectat. De asemenea, ROF-ul menționează rolurile și atribuțiile structurilor organizatorice ale companiei.

În perioada de raportare au fost aduse modificări structurii organizaționale pentru reflectarea schimbărilor în organizație ca urmare a modificărilor la nivel de Director General Adjunct și a realocării responsabilităților, dar și a schimbărilor în organizație determinate de creșterea complexității activității în contextul modificării Legii 260/2008.

Nivelul de complexitate al modelului de business a crescut odată cu modificarea Legii  260/2008, necesitând o alocare echilibrată a responsabilităților pentru asigurarea capacității necesare de coordonare și operare.

Modificările au avut la baza urmatoarele considerente:

 

 •   necesitatea unei structuri organizaționale care să reflecte noua formă a legii 260;
 •   preocuparea pentru continuitate a structurii organizaționale;
 •   echilibrarea responsabilităților;
 •   redenumirea componentelor (din compartiment în departament) și funcțiilor (din șef compartiment în manager departament) pentru a sublinia importanța rolului de coordonare pe care PAID îl are conform prevederilor legii.

Astfel a fost creata poziția de Director General Adjunct/CDO (Chief Development Officer), coordonând aria operaționala (Daune, IT) și cea de dezvoltare (Marketing, Subscriere și Distribuție);

 

Detalii suplimentare despre cadrul de guvernanță corporativă sunt disponibile în Raportul privind Solvabilitatea și Situația Financiară (SFCR) Cap. B.

 

C. Concluziile evaluării poziției financiare

 

Principalii indicatori financiari ai companiei, conform standardelor de raportare contabilă și financiară statutare:

 

Evoluția coeficientului de lichiditate, stabilit si calculat conform metodologiei ASF:

Principalii indicatori de stabilitate financiară ai companiei, în regim de raportare Solvabilitate II, calculați conform Formulei Standard:

 

Începând cu 2022, rata de solvabilitate a avut un trend descendent determinat de creșterea SCR în principal ca urmare a creșterii reținerii proprii și a expunerii societății prin creșterea de portofoliu. În continuare se menține o valoare de piață a titlurilor de stat mai mică decât valoarea contabilă, generată de evoluția nefavorabilă a ratei dobânzii.

 

Cerinta de Capital de Solvabilitate (SCR) la 31.12.2023 este de  157.887.002 RON. Rata de solvabilitate este de 212%, dupa acordarea de dividende.

 

Pentru acoperirea riscului de catastrofă, PAID S.A. avea în vigoare la 31.12.2023 un program de reasigurare cu o capacitate de 1,1 miliarde de EURO pentru riscurile de cutremur, inundații și alunecări de teren, având o reținere proprie maximă de 13 milioane EURO pentru riscul de cutremur și 9 milioane EURO pentru riscurile de inundații și alunecări de teren. Programul de reasigurare este susținut de un panel format din 52 de reasiguratori, iar aproximativ 45% (conform metoda second best)  din capacitate provine de la reasiguratori cu rating “AA” acordat de S&P sau AM Best.

 

D. Principalele caracteristici ale cadrului formal privind aplicarea principiilor și practicilor de raportare financiară

 

PAID S.A. întocmește situațiile financiare statutare în conformitate cu Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activități de asigurare și/sau reasigurare.

Situațiile financiare anuale sunt auditate de un auditor independent. Pachetul de situații financiare aferent anului fiscal 2023 a fost auditat de Mazars România SRL.

 

Raportări Solvabilitate II (SII)

În conformitate cu cerințele de raportare financiară ale Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și ale Normei nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, PAID S.A. întocmește și raportează:

 

 •    Machetele cantitative trimestriale și anuale (QRT)
 •    Raportul privind solvabilitatea și situația financiară (SFCR);
 •    Raportul periodic de supraveghere (RSR).

 

Suplimentar, în conformitate cu prevederile Solvabilitate II, a Regulamentului Delegat și a Politicii interne, PAID S.A. întocmește anual sau de fiecare dată când intervin modificări semnificative în profilul sau apetitul la risc un raport de evaluare prospectivă a riscurilor proprii (raportul ORSA).

La nivelul PAID S.A. a fost dezvoltată și aplicată „Politica privind realizarea raportărilor” care are ca scop asigurarea realizării și transmiterii în termen a tuturor raportărilor obligatorii, precum și asigurarea corectitudinii și completitudinii acestora.

Comitetul de Audit este forul care avizează raportările statutare și cele de Solvabilitate II, înainte ca acestea să fie supuse spre aprobare Consiliului de Administrație și/sau Adunării Generale a Acționarilor, după caz.

 

E. Principalele caracteristici ale sistemului privind administrarea/ managementul a/al riscurilor

 

Gestionarea Sistemului de Management al Riscului la nivelul Societății se realizează prin planificarea, coordonarea și controlul activității de Management al Riscului. În cadrul acestuia se stabilesc strategii specifice, se elaborează politici și proceduri privind  identificarea, evaluarea, monitorizarea, administrarea/reducerea și raportarea riscurilor în timp util, cu scopul de a le optimiza și de a crea o cultura organizațională de tip „risk awareness’’.

Prin sistemul de management al riscurilor se urmareste asigurarea realizării obiectivelor societății privind:

 

 •   consolidarea gradului de Solvabilitate II;
 •   evaluarea și administrarea impactului riscurilor asupra indicatorilor de solvabilitate, profitabilitate, lichiditate;
 •   monitorizarea implementarii modificarilor legislative in timp util;
 •   continuarea demersurilor pentru imbunatatirea cadrului legislativ specific;
 •   finalizarea planului de instrumentare a daunelor de catastrofă;
 •   adaptarea continua a programului de reasigurare in scopul asigurarii unei capacitati suficiente si la o calitate a reasiguratorilor in conformitate cu politica societatii;
 •   evaluarea și controlul riscurilor specifice generate de inflația accelerată și riscul sistemic;
 •   asigurarea solutionarii ritmice a cererilor de dauna printr-un proces care sa asigure satisfacerea asiguratilor (numar redus de petitii si actiuni in instanta);
 •   dezvoltarea portofoliului de asigurări, prin implementarea adecvata a noilor prevederi legislative

 

Strategia specifică de gestionare a riscurilor este parte integrantă a strategiei generale a Societății, având ca principale obiective fundamentale: respectarea cerințelor de capital SCR și MCR și asigurarea unei rate de solvabilitate crescute, realizarea unui program optim de reasigurare și un management eficient orientat pe profit și capitalizare, toate având ca scop unitar menținerea stabilității financiare a PAID S.A., astfel încât toate obligațiile financiare față de Client să fie respectate.

Anual, PAID S.A. elaborează un Plan de risc în care sunt prezentate obiectivele și măsurile pentru fiecare risc semnificativ, acesta fiind supus dezbaterii și aprobării Consiliului de Administrație.

 

Strategia de riscuri PAID se bazează pe următoarele principii:

 

 •   Dezvoltarea unei guvernanțe adecvate în raport cu strategia PAID;
 •   Managementul riscului este o parte integrantă a sistemului de management bazat pe standarde și reguli;
 •   Strategia de riscuri este o parte integrantă a strategiei de afaceri a PAID S.A. fiind susținută de luarea în considerare în procesele strategiilor de afaceri a respectării apetitului  la risc, a nivelului fondurilor proprii și al cerinței de capital (SCR);
 •   Managementul societății va asigura o baza de capital puternică și rate de solvabilitate prudente;
 •   Programul de reasigurare ca principal mijloc de transfer al riscului și protecție a fondurilor proprii;
 •   Politica de investiții bazată pe principiul „siguranță vs profit”, care să prevadă atât limite pe clase de active cât și să evite concentrarea excesivă pe o instituție financiară;
 •   Îmbunătățirea/optimizarea permanentă a indicatorilor de performanță și monitorizarea lor astfel încât să poată fi identificate la timp semnale de alarmă;
 •   Procesul de planificare strategică și operațională este susținut de rezultatele ORSA;
 •   Utilizarea de tehnici de atenuare a riscurilor operaționale (sistemul de control intern, planuri de continuitate a activității, securitatea informatică și planul de recuperare în caz de dezastru, măsuri de protecție și securitate a persoanelor și activelor);
 •   Optimizarea proceselor.

 

 

Principalele obiective strategice ale Societatii raman in continuare legate de cei 4 piloni de dezvoltare durabila a Societatii, respectiv:

1.   Guvernanța: asigurarea unui cadru de funcționare în deplină concordanță cu cerințele legale și cu profilul de risc al societății;

2.   Sustenabilitate financiară: reflectată de nivelul de solvabilitate al Societății și de dimensiunea adecvată a structurii și nivelului de protecție prin reasigurare;

3.   Sustenabilitate operațională: reflectată de capacitatea de a face față, în orice moment, unui număr de operațiuni mult mai mare decât media obișnuită, în cazul unor evenimente majore sau în cazul creșterii portofoliului;

4.   Dezvoltare: creșterea gradului de penetrare și implicit, a portofoliului.

 

Activitatea PAID S.A. este analizată din prisma expunerii la următoarele riscuri: Riscul de subscriere, Riscul de lichiditate, Riscul de credit, Riscul de piață, Riscul operațional, Riscul reputațional și Riscul strategic. Riscurile sunt tratate individual, dar și în agregat. Societatea  calculează necesarul de capital utilizând Formula Standard. Rezultatele obținute oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care sunt distribuite riscurile pe diferite categorii de risc și determină cerințele de capital și de solvabilitate în conformitate cu Solvabilitate II.

Pe baza rezultatelor financiare din ultimii ani, PAID S.A. a acumulat de fonduri proprii in lipsa unor evenimente semnificative. Evenimentele de la inceputul anului 2023 au dus la cresteri semnificative ale costului reasigurarii si la cheltuieli cu daunele semnificativ crescute, generand in 2023 pierderi in rezultatul tehnic si indicand perspectiva unor rate de reasigurare crescute.

Analizele de risc sunt întocmite la nivelul societății, respectând specificațiile politicilor și procedurilor de risc.

 

Evaluarea cantitativa a cerintei de capital de solvabilitate este:

 

 •  SCR Subscriere: Reprezintă cel mai important risc al societății. Față de perioada similară a anului trecut riscul de subscriere a crescut semnificativ ca urmare a creșterii SCR NatCat, generat de cresterea retinerii proprii corespunzatoare programului de reasigurare, atat pe cutremur cat si pe inundatii la 13 Mil EUR pentru cutremur si 9 Mil EUR pentru inundatii (de la 11 Mil EUR pentru cutremur si 9 Mil pentru inundatii). Comparativ cu 2022 au fost incluse si reintregiri aferente programului de reasigurare, calculate pentru fiecare risc specific si impactul reasiguratorilor care nu aplica regim echivalent Solvabilitate II cu CQS mai mare ca 3.
 •  SCR Piața: Reprezintă al doilea risc ca importanță pentru PAID. Față de perioada similară a anului trecut acesta a înregistrat o ușoară scadere in special ca urmare diminuarii riscului de rata a dobanzii. Totodata a fost inclus in riscul de dobanda si impactul aferent creantei din contributia speciala la taxa FGA.
 •  SCR Contrapartida: Reprezintă un risc important pentru societate ca urmare a programului de reasigurare, care are o capacitate semnificativă, furnizată de un număr mare de reasiguratori. SCR Contrapartida a inregistrat o crestere atat pentru expunerile de tip 1 cat si pentru cele de tip 2 ca umare a cresterii de portofoliu si al detinerilor semnificative in conturi curente, respectiv cresterea creantelor de la intermediari.
 •  SCR Operațional: înregistreaza o ușoară creștere față de cel din perioada similară a anului precedent ca urmare a creșterii de portofoliu.

 

 

Mai multe detalii referitoare la sistemul de management al riscurilor sunt prezentate în Raportul privind Solvabilitatea și Situația Financiară (SFCR) Capitolul B (subcapitolul B.3) și Capitolul C.

 

 

F. Concluziile evaluării eficienței sistemului de administrare/ management a/al riscurilor

 

 •  Apetitul la risc și pragurile de semnificație stabilite în cadrul sistemului de management sunt aprobate de Consiliul de Administrație.
 •  Funcția de Management al Riscului și după caz, Comitetul de Management al Riscurilor raportează situația de risc către Consiliul de Administrație, printr-un raport  de risc.
 •  Periodic,  Departamentul Managementul Riscurilor/ Comitetul de Management al riscurilor prezintă Conducerii Executive/ Consiliului de Administrație indicatorii specifici de management al riscului, raportarea acestora la pragurile de referință, propune spre analiză, dezbatere și aprobare proceduri specifice managementului riscului, rapoarte, Matricea Riscului Operațional etc.
 •  Conducerea companiei consideră că sistemul de management al riscului este adecvat, complet și acoperă corespunzător toate ariile de activitate.