Daune

1.    Documente emise de autoritățile competente din care să rezulte cauzele și împrejurările producerii sau apariției dezastrului natural – Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență (ISU), Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) / Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) din cadrul Primăriei, Prefectură sau alte organe abilitate prin lege, (Administrația Națională de Meteorologie, Institutul Național de Cercetare –Dezvoltare pentru Fizica Pământului).
2.    Actul de identitate ale asiguratului, în copie.
3.    Actele de proprietate ale locuinței asigurate, în copie.

În mod alternativ, de la caz la caz, se vor prezenta următoarele documente din care să rezulte calitatea asiguratului de proprietar asupra imobilului ce face obiectul dosarului de daună:
•    Contract de vânzare-cumpărare;
•    Contract de donație;
•    Certificat de moștenitor, obligatoriu în cazul în care proprietarul sau asiguratul a decedat.
•    Autorizația de construire împreună cu procesul verbal de recepție finală de la terminarea lucrărilor;
•    Proces verbal de adjudecare la licitație a bunului imobil împreună cu procesul verbal de punere în posesie (în cazul imobilelor dobândite în urma unei licitații publice)
•    Titlul de proprietate și procesul verbal de punere în posesie în cazul imobilelor restituite în baza Legii nr.10/2001 (republicată, cu modificările ulterioare) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
•    Certificat de rol fiscal (nu de atestare fiscală) emis de autoritățile administrative din care să rezulte că imobilul asigurat figurează înscris în evidențele fiscale pe numele asiguratului împreună cu un Certificat din Registrul Agricol emis de Primăria unde se află imobilul asigurat.

ATENȚIE!
* Inspectorii de daună pot solicita acte suplimentare după efectuarea constatării sau pot oferi asiguratului informații asupra pașilor de urmat pentru finalizarea dosarului de daună.
* Începerea lucrărilor de reparație a locuinței poate fi efectuată numai după ce avariile au fost constatate de către reprezentantul societății de asigurare.

 

Procesul verbal de constatare este documentul în care se consemnează daunele suferite de locuința asigurată în urma producerii unui dezastru natural. Acesta va fi completat și semnat atât de către inspectorul constatator, cât și de către asigurat, la locul producerii evenimentului. Procesul verbal se întocmește în două exemplare, un exemplar fiind înmânat persoanei asigurate.

 

În urma înștiințării scrise sau telefonice, asigurătorul va deschide un dosar de daună. În termen de maximum 5 zile, un reprezentant al asigurătorului va veni la locul producerii evenimentului pentru a constata daunele reclamate. Împreună cu acesta, se va completa un proces verbal de constatare.

În vederea completării avizării de daună asiguratul (proprietarul locuinței) trebuie să aibă la îndemână polița PAD valabilă la data producerii evenimentului și cartea de identitate a asiguratului sau a împuternicitului.  Aceasta se poate realiza în scris sau prin telefon, în oricare din variante fiind obligatorie completarea tuturor câmpurilor din documentul de avizare.

În vederea completării avizării de daună asiguratul (proprietarul locuinței) trebuie să aibă la îndemână polița PAD valabilă la data producerii evenimentului și cartea de identitate a asiguratului sau a împuternicitului.  Aceasta se poate realiza în scris sau prin telefon, în oricare din variante fiind obligatorie completarea tuturor câmpurilor din documentul de avizare.

1. Anunțați imediat autoritățile competente! Primul pas după producerea unui dezastru natural (cutremur, inundație sau alunecare de teren) este  să contactați autoritățile apropiate de locul producerii acestuia. Acestea vor constata, vor declara starea de dezastru și vor delimita zonele de calamitate pentru ca orice daună cuprinsă în riscurile asigurate să poată fi identificată corect. Autoritățile cărora trebuie să vă adresați sunt:
•    Unitățile județene I.S.U.
•    Primăria localității unde se află locuința asigurată, prin Serviciul Voluntar de Situații de Urgentă  - S.V.S.U./ Comitetul Local de Situații de Urgenta  - C.L.S.U.
2. Următorul pas este să solicitați autorităților mai sus menționate întocmirea procesului verbal care atestă producerea evenimentului asigurat.
3. Luați măsurile necesare pentru limitarea pagubei și prevenirea degradărilor ulterioare.
4. Contactați pe cât de repede posibil  compania  de asigurare prin care a fost eliberată polița PAD, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data producerii evenimentului asigurat, pentru avizarea daunei.
În cazul în care beneficiați de ajutor social, contactați direct PAID pentru avizarea daunei.

Încheie Asigurarea PAD