Transparență

Acest raport este realizat în conformitate cu cerințele Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cerințele reglementarilor menționate mai sus, PAID S.A. publică și actualizează periodic informațiile supuse cerințelor de publicare.

 

Descărcați documentul în format PDF.

 

A. Structura organizatorică

 

Structura de conducere și administrare a societății este realizată de: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul General Adjunct.

 

Acționarii societății:

 

 •  ABC Asigurări Reasigurări S.A.,
 •  Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. - în faliment,
 •  CARPATICA ASIG S.A. - în faliment,
 •  CERTASIG Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. - în faliment,
 •  Societate de Asigurare și Reasigurare CITY INSURANCE S.A. – în faliment,
 •  SIGNAL IDUNA Asigurări S.A.,
 •  EUROINS ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A. - autorizație de funcționare ASF retrasă la data de 17.03.2023,
 •  GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.,
 •  GRAWE ROMANIA Asigurare S.A.,
 •  GROUPAMA Asigurări S.A.,
 •  UNIQA Asigurări S.A.,
 •  ALLIANZ -TIRIAC UNIT Asigurari S.A.

Acționarii societății dețin împreună un număr de 19.341.819 acțiuni, având o valoare nominală de 4 Lei, astfel că în prezent capitalul social al PAID S.A. este în valoare de 77.367.276 lei. Valoarea capitalului social a fost majorată în cursul anului 2022, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare nr. 2/27.06.2022 , prin creșterea valorii nominale a acțiunii de la 1 Leu la 4 Lei pentru fiecare acțiune. Operațiunea de majorare a capitalului social a fost aprobată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr.  1325/26.09.2022.

Cei 5 membri ai Consiliului de Administrație sunt:

 •  Dl. Francois Coste - Președinte;
 •  Dl. Gabriel Marcu - Vicepreședinte;
 •  Dna. Adriana Matache – Membru (numită prin Hotărârea AGOA nr. 1/19.09.2022 și aprobată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr.  1703/20.12.2022);
 •  Dl. Paul Corneliu Cazacu - Membru;
 •  Dl. Mesut Yetiskul - Membru.

 

Conducerea Executivă:

 •  Dna. Nicoleta Radu - Director General;
 •  Dna. Natalia Man - Director General Adjunct;
 •  Dnul. Ionuț Baciu – Director General Adjunct, numit prin decizia Consiliului de Administrație nr. 3/14.02.2023 și aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr.  360/12.04.2023;

 

Structura de conducere, in desfasurarea activitatii proprii, beneficiaza de sprijinul a 8 comitete consultative: Comitetul de Managementul Riscului, Comitetul de Audit, Comitetul de Daune, Comitetul de analiză și soluționare a reclamațiilor, Comitetul de Investiții, Comitetul de Reasigurare, Comitetul de Continuitate a activității (BCP) și Comitetul de Remunerare. Aceste comitete functioneaza in baza unor Regulamente de organizare si functionare, care au sedinte regulate pe parcursul anului. Aceste comitete emit recomandari cu privire la diverse tematici ce fac obiectul procesului decizional si inainteaza Consiliului de Administratie materiale/rapoarte privind tematicile incredintate de acesta.

 

La nivelul PAID S.A. sunt înființate 8 Comitete: Comitetul de Managementul Riscului, Comitetul de Audit, Comitetul de Daune, Comitetul de analiză și soluționare a reclamațiilor, Comitetul de Investiții, Comitetul de Reasigurare, Comitetul de Continuitate a activității (BCP) și Comitetul de Remunerare.

Persoanele care dețin funcții-cheie sunt: Șef Compartiment Mangementul Riscului, Ofițer de Conformitate, Șef Compartiment Audit Intern și Șef Compartiment Actuariat.

 

Organizarea structurală:

 •   Secretariat General: Șef Compartiment, Asistent
 •   Departament Actuariat, Managementul Riscului și Economic: Director Economic
 •   Compartiment Actuariat: Șef Compartiment, Actuar
 •   Compartiment Managementul Riscului: Șef Compartiment, Actuar
 •   Compartiment Economic: Contabil Șef, Șef  financiar, bugetare, raportare, Economiști, Contabil financiar bancar
 •   Compartiment Control Intern și Managementul Calității: Șef Compartiment
 •   Compartiment Resurse Umane: Șef Compartiment
 •   Compartiment Audit Intern: Șef Compartiment
 •   Compartiment Reasigurare: Șef Compartiment, Specialiști Asigurări/Reasigurări
 •   Departament Juridic și Conformitate: Compartiment Juridic și Compartiment Conformitate: Director Departament, Ofițer de Conformitate, Consilieri Juridici
 •   Compartiment Daune: Șef Compartiment, Inspectori Coordonare Daune/Inspectori Specialitate Daune
 •   Departament de Dezvoltare: Director de Vânzări
 •   Compartiment Distribuție/Suport tehnic: Șef Compartiment, Inspector Coordonare Asigurări
 •   Compartiment Marketing/Comunicare: Șef Compartiment, Referent de Specialitate Marketing
 •   Compartiment Metodologie, Analiză și Raportări Subscriere: Șef Compartiment, Analist
 •   Compartiment Tehnologia Informației: Șef compartiment, Analist, Administrator de Rețea Calculatoare, Inginer de sistem
 •   Manager proiect
 •   CISO (ofiter de securitate cibernetica

B. Principalele caracteristici ale sistemului de guvernanță

Sistemul de guvernanță cuprinde structuri organizatorice menite să sprijine îndeplinirea obiectivelor strategice și activitatea companiei. PAID S.A este organizată adecvat și eficient, iar toate procedurile și controalele operaționale necesare sunt implementate. Sistemul de guvernanta al PAID se bazeaza pe o repartizare adecvata si transparenta a responsabilitatilor, care vizeaza un proces eficient de luare a deciziilor, prevenirea conflictelor de interese si asigurarea unei gestionari eficiente a companiei.

În cadrul societății funcționează mai multe sisteme care au rolul de a asigura guvernanța corporativă, respectiv:

 •   un sistem eficient de comunicare și transmitere a informațiilor către părțile interesate;
 •   un sistem eficient de management al riscului;
 •   un sistem eficient de control intern;

De asemenea, la nivelul companiei au fost adoptate și implementate o serie de politici și proceduri, printre care: politici pentru buna desfășurare a activității; politici de adecvare; politici de remunerare; politici de securitate a informațiilor; politica de externalizare; politica Solvency II; etc. Acestea sunt supuse periodic procesului de revizie și aprobare, ţinând seama de natura, amploarea şi complexitatea activităţilor atât la nivel individual, cât și la nivelul întregii societăți.

Obiectivele Societății în ceea ce privește sistemul de guvernanță sunt axate, în primul rând pe:

 •   adaptarea la cele mai recente schimbări;
 •   consolidarea încrederii părților interesate;
 •   procese și capacități de guvernanță clar definite și comunicate;
 •   optimizarea permanentă a sistemului de management al riscurilor și control intern;
 •   alinierea la cerințele legale

Organigrama societății și Regulamantul de organizare și funcționare demonstrează că societatea are o structură adecvată naturii, volumului și complexității acesteia, iar principiul proporționalității este respectat. De asemenea, ROF-ul menționează rolurile și atribuțiile structurilor organizatorice ale companiei.

În perioada de raportare nu au existat modificari semnificative ale sistemului de guvernanță.

Detalii suplimentare despre cadrul de guvernanță corporativă sunt disponibile în Raportul privind Solvabilitatea și Situația Financiară (SFCR) Cap. B.

 

C.Concluziile evaluării poziției financiare

 

Principalii indicatori financiari ai companiei, conform standardelor de raportare contabilă și financiară statutare:

 

 

Evoluția coeficientului de lichiditate, stabilit si calculat conform metodologiei ASF:

 

 

Principalii indicatori de stabilitate financiară ai companiei, în regim de raportare Solvabilitate II, calculați conform Standard Formula:

În 2022, rata de solvabilitate a avut un trend descendent determinat atât de creșterea SCR ca urmare a creșterii reținerii proprii, cât și diminuării fondurilor proprii ca urmare a scăderii valorii de piață a titlurilor de stat, generată de evoluția nefavorabilă ratei dobânzii.

 

Pentru acoperirea riscului de catastrofă, PAID S.A. avea în vigoare la 31.12.2022 un program de reasigurare cu o capacitate de 1 miliard de EURO pentru riscurile de cutremur, inundații și alunecări de teren, având o reținere proprie maximă de 11 milioane EURO pentru riscul de cutremur și 9 milioane EURO pentru riscurile de inundații și alunecări de teren. Programul de reasigurare fiind susținut de un panel format din 48 de reasiguratori, iar aproximativ 50% din capacitate provine de la reasiguratori cu rating “AA” acordat de S&P sau AM Best.

 

D.Principalele   caracteristici    ale    cadrului        formal     privind aplicarea principiilor și practicilor de raportare financiară

 

PAID S.A. întocmește situațiile financiare statutare în conformitate cu Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activități de asigurare și/sau reasigurare.

Situațiile financiare anuale sunt auditate de un auditor independent. Pachetul de situații financiare aferent anului fiscal 2022 a fost auditat de Mazars România SRL.

În conformitate cu prevederile Normei ASF nr 19/30.10.2015, compania întocmește și publică incepand cu anul 2015 situații financiare anuale în scop informativ prin aplicarea  Standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS).

 

Raportări Solvabilitate II (SII)

În conformitate cu cerințele de raportare financiară ale Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și ale Normei nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, PAID S.A. întocmește și raportează:

 •   Machetele cantitative trimestriale și anuale (QRT)
 •   Raportul privind solvabilitatea și situația financiară (SFCR);
 •   Raportul periodic de supraveghere (RSR).

Suplimentar, în conformitate cu prevederile Solvabilitate II, a Regulamentului Delegat și a Politicii interne, PAID S.A. întocmește anual sau de fiecare dată când intervin modificări semnificative în profilul sau apetitul la risc un raport de evaluare prospectivă a riscurilor proprii (raportul ORSA).

La nivelul PAID S.A. a fost dezvoltată și aplicată „Politica privind realizarea raportărilor” care are ca scop asigurarea realizării și transmiterii în termen a tuturor raportărilor obligatorii, precum și asigurarea corectitudinii și completitudinii acestora.

Comitetul de Audit este forul care avizează raportările statutare și cele de Solvabilitate II, înainte ca acestea să fie supuse spre aprobare Consiliului de Administrație și/sau Adunării Generale a Acționarilor, după caz.

 

E.Principalele caracteristici ale sistemului privind administrarea/ managementul a/al riscurilor

Gestionarea Sistemului de Management al Riscului la nivelul Societății se realizează prin planificarea, coordonarea și controlul activității de Management al Riscului. În cadrul acestuia se stabilesc strategii specifice, se elaborează politici și proceduri privind identificarea, evaluarea, monitorizarea, administrarea/reducerea și raportarea riscurilor în timp util, cu scopul de a le optimiza și de a crea o cultura organizațională de tip „risk awareness’’.

Prin sistemul de management al riscurilor se urmareste asigurarea realizării obiectivelor societății privind: consolidarea gradului de Solvabilitate II;

 •  evaluarea și administrarea impactului riscurilor asupra indicatorilor de solvabilitate, profitabilitate, lichiditate;
 •  monitorizarea continuă a modificărilor legislative și implementarea acestora;
 •  continuarea procesului de implementare a cerințelor IFRS;
 •  finalizarea planului de instrumentare a daunelor de catastrofă;
 •  optimizarea continuă a programului de reasigurare;
 •  continuarea demersurilor pentru îmbunătățirea cadrului legislativ specific;
 •  evaluarea și controlul riscurilor specifice generate de inflația accelerată și riscul sistemic;
 •  dezvoltarea portofoliului de asigurări, prin creșterea gradului de cuprindere în asigurare.

Strategia specifică de gestionare a riscurilor este parte integrantă a strategiei generale a Societății, având ca principale obiective fundamentale: respectarea cerințelor de capital SCR și MCR și asigurarea unei rate de solvabilitate crescute, realizarea unui program optim de reasigurare și un management eficient orientat pe profit și capitalizare, toate având ca scop unitar menținerea stabilității financiare a PAID S.A., astfel încât toate obligațiile financiare față de Client să fie respectate.

Anual, PAID S.A. elaborează un Plan de risc în care sunt prezentate obiectivele și măsurile pentru fiecare risc semnificativ, acesta fiind supus dezbaterii și aprobării Consiliului de Administrație.

Strategia de riscuri PAID se bazează pe următoarele principii:

 •  Dezvoltarea unei guvernanțe adecvate în raport cu strategia PAID;
 •  Managementul riscului este o parte integrantă a sistemului de management bazat pe standarde și reguli;
 •  Strategia de riscuri este o parte integrantă a strategiei de afaceri a PAID S.A. fiind susținută de luarea în considerare în procesele strategiilor de afaceri a respectării apetitului  la risc, a nivelului fondurilor proprii și al cerinței de capital (SCR);
 •  Managementul societății va asigura o baza de capital puternică și rate de solvabilitate prudente;
 •  Programul de reasigurare ca principal mijloc de transfer al riscului și protecție a fondurilor proprii;
 •  Politica de investiții bazată pe principiul „siguranță vs profit”, care să prevadă atât limite pe clase de active cât și să evite concentrarea excesivă pe o instituție financiară;
 •  Îmbunătățirea/optimizarea permanentă a indicatorilor de performanță și monitorizarea lor astfel încât să poată fi identificate la timp semnale de alarmă;
 •  Procesul de planificare strategică și operațională este susținut de rezultatele ORSA;
 •  Utilizarea de tehnici de atenuare a riscurilor operaționale (sistemul de control intern, planuri de continuitate a activității, securitatea informatică și planul de recuperare în caz de dezastru, măsuri de protecție și securitate a persoanelor și activelor);
 •  Optimizarea proceselor.

Cu privire la tendințele de dezvoltare și performanță, Societatea a stabilit principalele obiective pentru perioada 2023-2027, legate de cei 4 piloni de dezvoltare, conform Planului de afaceri:

 

1.   Guvernanța: asigurarea unui cadru de funcționare în deplină concordanță cu cerințele legale și cu profilul de risc al societății;

2.   Sustenabilitate financiară: reflectată de nivelul de solvabilitate al societății și de dimensiunea adecvată a structurii și nivelului de protecție prin reasigurare;

3.   Sustenabilitate operațională: reflectată de capacitatea de a face față, în orice moment, unui număr de operațiuni mult mai mare decât media obișnuită, în cazul unor evenimente majore sau în cazul creșterii portofoliului;

4.   Dezvoltare: creșterea gradului de penetrare și implicit, a portofoliului.

 

Activitatea PAID S.A. este analizată din prisma expunerii la următoarele riscuri: Riscul de subscriere, Riscul de lichiditate, Riscul de credit, Riscul de piață, Riscul operațional, Riscul reputațional și Riscul strategic. Riscurile sunt tratate individual, dar și în agregat. PAID S.A. calculează necesarul de capital utilizând Formula Standard. Rezultatele obținute oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care sunt distribuite riscurile pe diferite categorii de risc și determină cerințele de capital și de solvabilitate în conformitate cu Solvabilitate II.

Pe baza rezultatelor financiare din ultimii ani, PAID este în plin proces de acumulare de fonduri proprii și de optimizare a cerinței de capital pentru asigurarea unei rate de solvabilitate cât mai confortabile.

Analizele de risc sunt întocmite la nivelul societății, respectând specificațiile politicilor și procedurilor de risc.

 

Evaluarea cantitativa a cerintei de capital de solvabilitate este:

 

 

 •  Subscriere: Reprezintă cel mai important risc al societății. Față de perioada similară a anului trecut riscul de subscriere a crescut semnificativ ca urmare a creșterii SCR net aferent submodului privind riscurile de catastrofe naturale, pe fondul majorării reținerii proprii.
 •  Piața: Reprezintă al doilea risc ca importanță pentru PAID. Față de perioada similară a anului trecut acesta a înregistrat o ușoară creștere ca urmare a creșterii riscului ratei dobânzii (determinată în special de creșterea curbei randamentelor).
 •  Contrapartida: Reprezintă un risc important pentru societate ca urmare a programului de reasigurare, care are o capacitate semnificativă, furnizată de un număr mare de reasiguratori. Față de 2021 acesta a înregistrat o ușoară creștere ca urmare a modificării metodologie de calcul a efectului de atenuare a riscului, a creșterii expunerii, dar și a diminuării ponderii reasiguratorilor cu CQS1.
 •  Operațional: înregistreaza o ușoară creștere față de cel din perioada similară a anului precedent ca urmare a creșterii de portofoliu.

 

 

Mai multe detalii referitoare la sistemul de management al riscurilor sunt prezentate în Raportul privind Solvabilitatea și Situația Financiară (SFCR) Capitolul B (subcapitolul B.3) și Capitolul C.

 

F.Concluziile evaluării eficienței sistemului de administrare / management a/al riscurilor

 

 •  Apetitul la risc și pragurile de semnificație stabilite în cadrul sistemului de management sunt aprobate de Consiliul de Administrație.
 •  Funcția de Management al Riscului și după caz, Comitetul de Management al Riscurilor raportează situația de risc către Consiliul de Administrație, printr-un raport  de risc.
 •  Periodic, Compartimentul Managementul Riscurilor/ Comitetul de Management al riscurilor prezintă Conducerii Executive/ Consiliului de Administrație indicatorii specifici de management al riscului, raportarea acestora la pragurile de referință, propune spre analiză, dezbatere și aprobare proceduri specifice managementului riscului, rapoarte, Matricea Riscului Operațional etc.
 •  Conducerea companiei consideră că sistemul de management al riscului este adecvat, complet și acoperă corespunzător toate ariile de activitate.